Uprawa ekologiczna
Categories
InCampagna O NAS

Uprawa ekologiczna

W tym artykule przeczytasz:

  1. Uprawa ekologiczna, rolnictwo bio
  2. Uprawa ekologiczna w rozporządzeniach Unii Europejskiej
  3. Środki ochrony roślin w uprawie bio
  4. GMO a uprawa biologiczna

UPRAWA EKOLOGICZNA, ROLNICTWO BIO

Produkcja ekologiczna jest ogólnym systemem zarządzania gospodarstwem i produkcji żywności, łączącym najkorzystniejsze dla środowiska praktyki: wysoki stopień różnorodności biologicznej, ochronę zasobów naturalnych, stosowanie wysokich standardów dotyczących dobrostanu zwierząt. 

W rolnictwie ekologicznym ogromną wagę przywiązuje się do profilaktyki, ochrony, monitorowania, planowania i przewidywania

Dlatego tak ważny w uprawie organicznej jest zakup zdrowych roślin i nasion, odpowiedni dobór odmian odpornych na infekcje, czy stosowanie płodozmianu z roślinami motylkowymi. Duże znaczenie przywiązuje się do różnorodności biologicznej, która stwarza warunki do życia naturalnych antagonistów patogenów i szkodników atakujących uprawy.  

W uprawie ekologicznej do zdrowia roślin podchodzi się holistycznie, zakładając, że to zdrowa gleba i jej mikrobiologiczne bogactwo gwarantują zdrowe warunki dla wzrostu roślin i utrzymania w dobrej kondycji jej systemu odpornościowego. 

InCampagna Uprawa ekologiczna

UPRAWA EKOLOGICZNA W ROZPORZĄDZENIACH UNII EUROPEJSKIEJ?

Podstawowym dokumentem określającym zasady ekologicznej produkcji  rolnej  jest Rozporządzenie Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (Dz. Urz. WE L. 189 z 20.07.2007 r., str. 1, z późn. zm.).

Dokumentem wykonawczym jest Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. U. WE L 250 z 18.09.2008, s. 1).

Zgodnie z Rozporządzenie Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007  w artykule 12 wyszczególnia się kolejne aspekty charakteryzujące uprawy bio.

a) w ekologicznej produkcji roślinnej stosuje się praktyki uprawy, które przyczyniają się do utrzymania lub zwiększenia ilości materii organicznej gleby, zwiększają jej stabilność i różnorodność biologiczną oraz zapobiegają zagęszczaniu i erozji gleby; 

b) żyzność i aktywność biologiczna gleby jest utrzymywana i zwiększana poprzez stosowanie wieloletniego płodozmianu z wykorzystaniem roślin strączkowych i innych roślin na nawóz zielony,
a także obornika lub materiału organicznego, w najlepiej przekompostowanego, pochodzącego z produkcji ekologicznej; 

c) dopuszcza się stosowanie preparatów biodynamicznych; 

d) ponadto nawozy mineralne i środki poprawiające glebę mogą być stosowane tylko wówczas, jeżeli zostały dopuszczone do stosowania w produkcji ekologicznej;

e) nie stosuje się mineralnych nawozów azotowych; 

f) wszelkie stosowane techniki produkcji roślinnej zapobiegają zanieczyszczaniu środowiska lub ograniczają je do minimum; 

g) zapobieganie szkodom wyrządzanym przez szkodniki, choroby i chwasty polega przede wszystkim na ochronie przez naturalnych wrogów, doborze gatunków i odmian, stosowaniu płodozmianu, odpowiednich technik uprawy i procesów termicznych; 

h) w przypadku stwierdzonego zagrożenia uprawy dozwolone jest wyłącznie stosowanie środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w produkcji ekologicznej na mocy art. 16; Wykaz środków ochrony roślin można pobrać ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – www.gov.pl ;

 i) do wytwarzania produktów innych niż nasiona i wegetatywny materiał rozmnożeniowy stosuje się wyłącznie nasiona oraz materiał rozmnożeniowy wyprodukowany metodami ekologicznymi; 

j) produkty czyszczenia i odkażania w produkcji roślinnej stosuje się tylko wtedy, gdy zostały dopuszczone do użytku w produkcji ekologicznej zgodnie z art. 16. 2.;

InCampagna Uprawa ekologiczna

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN DOPUSZCZONE W UPRAWIE BIO

W sytuacji kiedy prewencja zawodzi i w sadzie lub polu pojawiają się choroby lub szkodniki rolnik ma do dyspozycji ograniczoną listę substancji ochrony roślin naturalnego pochodzenia, dostępnych na rynku pod licznymi komercyjnymi nazwami.

Substancje te zawarte są w Załącznik II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008. 

Substancje te zostały podzielone na trzy kategorie i opisane komentarzem dotyczącym składu i warunków użycia.

a. Substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, np.:

  • wosk pszczeli – do stosowania jako maść ogrodnicza chroniąca rany,
  • feromony – do stosowania tylko w pułapkach i dozownikach,
  • oleje roślinne – dozwolone wszystkie zastosowania za wyjątkiem wykorzystania ich jako środków chwastobójczych.

b. Mikroorganizmy lub substancje produkowane przez mikroorganizmy, w tym mikroorganizmy niepochodzące z GMO oraz spinosad.

c. Substancje inne, np:

  • krzemian glinu (kaolin), wodorotlenek wapnia, dwutlenek węgla, związki miedzi w postaci wodorotlenku miedzi, tlenochlorku miedzi, tlenku miedzi, cieczy bordoskiej i trójzasadowego siarczanu miedzi, kwasy tłuszczowe – dozwolone wszystkie  zastosowania za wyjątkiem wykorzystania ich jako środków chwastobójczych, siarczan wapnia , olej parafinowy, wodorowęglan potasu,  piasek kwarcowy, siarka.

Dodatkowo aby środki te mogły zostać dopuszczone do stosowania w rolnictwie muszą być zarejestrowane w Rejestrze środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu prowadzonym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który jest na bieżąco aktualizowany.

InCampagna Uprawa ekologiczna

GMO A UPRAWA BIOLOGICZNA

Organizmy modyfikowane genetycznie i wyprodukowane z nich lub z ich zastosowaniem produkty nie są zgodne z koncepcją produkcji ekologicznej i sposobem, w jaki konsumenci postrzegają produkty rolnictwa ekologicznego. Z tego względu nie powinny być one stosowane w rolnictwie ekologicznym lub w trakcie przetwarzania produktów rolnictwa ekologicznego. 

Stosowanie w produkcji ekologicznej organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) jest zabronione. Mając na uwadze klarowność i spójność, jeżeli dany produkt należy oznaczyć jako zawierający GMO, składający się z GMO lub wyprodukowany z GMO, umieszczanie na nim etykiety stwierdzającej, że jest ekologiczny, nie powinno być możliwe.

InCampagna Uprawa ekologiczna

Te produkty znajdziesz w naszym sklepie:

incapagna produkt bio
Owoce i warzywa
Zobacz w naszym sklepie


incapagna produkt bio
Dżemy, miody i kremy
Zobacz w naszym sklepie